naiyana

Sunday, February 20, 2005

ศูนย์เฉลิมพระเกียรติลำพูนยินดีต้อนรับ

ศูนย์เฉลิมพระเกียรติลำพูน เป็นศูนย์ส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ และดำรงตนเป็นคนดีในสังคม จะได้นำเสนอข่าวและสิ่งที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งความรู้ที่เยาวชนจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ......